SURAT KEPUTUSAN PENGAWAS ASESMEN MADRASAH

Pendidikan Madrasah

                                                                KOP

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH………………..

NOMOR :  ……………………………

 

Tentang

PENGAWAS ASESMEN MADRASAH (AM)

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah………………., Kecamatan…………Kabupaten…………… :

Menimbang                 

:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Asesmen Madrasah di …………………… Kabupaten ………………., perlu menetapkan Pengawas Ruang Asesmen Madrasah (AM) tahun pelajaran 2022/2023.

Mengingat                 

:

1.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

3.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional:

5.    Keputusan Direktur Jenderal  Pendidikan Islam Nomor 901 Tahun 2023 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Madrasah Tahun Pelajaran 2022/2023.

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

 

Pertama

:

Menugaskan kepada yang namanya tercantum pada lampiran-1 surat ini, melaksanakan tugas sebagai Pengawas Ruang Asesmen Madrasah (AM)         tahun pelajaran 2022/2023 di …………………….

Kedua

:

Masing-masing petugas melaporkan pelaksanaan dan hasil tugasnya  kepada Kepala Madrasah.

Ketiga

:

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Keempat

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   : ………………….

Pada tanggal               : …. Maret 2023

Kepala Madrasah,

 

 

…………………………….                                                                                                           NIP. ……………………

Lampiran-1 SK Kepala Madrasah …………………….

Nomor              :  ………………….

Tanggal             :  3 Maret 2023

 

 

DAFTAR NAMA PENGAWAS

ASESMEN MADRASAH (AM)

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

 

 

NO. URUT

KODE PENGAWAS

NAMA PENGAWAS

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

 

 

 

Ditetapkan di   : ………………..

Pada tanggal               : 3 Maret 2023

Kepala Madrasah,